петак, 10. фебруар 2012.

Кнежевац-Кијево | Арх. Александар Ђокић и арх. Михаило Чанак | 1971


ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Општи београдски конкурс за урбанистичко-архитектонско решење стамбеног насеља Кнежевац-Кијево у Београду 1971. године;
Пласман на конкурсу: Прва награда;
Аутори: Арх. Александар Ђокић и арх. Михаило Чанак;
Реализација: 1972. године
Извођачи: ГП ПрогресПирот, ГП Веград Велење, ГП Западна Србија Београд и ГП КомграпБеоград.

О ПРОЈЕКТУ

Ситуација
  Насеље Кнежевац-Кијево обухвата терене између кружног пута, Ибарског пута, пута Бањица-Кнежевац и железничке пруге кроз Топчидерску долину. Територија насеља је подељена на три месне заједнице, а укупна територија II и III етапе износи 218,70 хектара. Терен је покренут у хоризонталном и вертикалном смислу и налази се између 94 и 194 m апсолутне надморске висине. На подручју насеља предвиђа се изградња око 5 000 станова као и свих пратећих  објеката који су потребни за потпуно функционисање живота у њему.

Макета насеља

Изглед насеља
  Решење је тако конципирано да положај, међусобни односи и висина групација објеката прати и потенцира покренутост и пластику терена. Наглашена концентрација колективне изградње дата је на вишим зарављеним платоима, док је породична изградња пласирана углавном на блажим падовима терена. Наизменично смењивање изграђених и неизграђених површина омогућује успешније обликовање насеља у целини и диференцијацију пунктова из даљих визура, а нарочито са Ибарског пута.

 У насељу је доследно спроведено одвајање колског од пешачког саобраћаја. Радијална просторно-композициона шема кретања, усмерава највећи део пешачких кретања према пратећим објектима (центрима, школама, дечјим установама и друго) који су на повољној удаљености од стамбених објеката.

Изглед насеља
Изглед насеља
  Вишеспратни стамбени објекти су концентрисани у пет различито формираних и архитектонски обрађених групација, чија спратност варира између П+4 и П+16. Посебна пажња је посвећена квалитету ових објеката и станова у њима, како становање у њима не би било нижег квалитета у односу на околне породичне објекте. Свим становима се обезбеђују повољне даљинске визуре и двострука оријентација, чиме се обезбеђују оптимални услови проветравања и осунчања.

Изглед насеља
Изглед насеља
Изглед насеља
Изглед насеља
Изглед насеља

  Породични стамбени објекти се пружају тракасто по блажим нагибима и повезују групације вишеспратних објеката. Пројектовано је више типова ових објеката као што су слободностојећи са четири дуплекса, атријумски, терасасти и други. Нека од ових решења пружају потпуно оригиналне просторне солуције, до сада у литератури непознате.


Поглед из ваздуха

Извор: Општи београдски конкурс за урбанистичко-архитектонско решење стамбеног насеља Кнежевац-Кијево у Београду (1971). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 70.

Нема коментара:

Постави коментар