понедељак, 14. јануар 2013.

Конкурс за стамбени комплекс у насељу „Расадник” | Лазаревац | 2012-13


ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Невенка Вулићевић, дипл. инж. арх., Ђорђе Николић, М. арх. и Бојан Стевић, Б. Арх.
Расписивач конкурса: ПД Рударски басен Колубара”, д.о.о., Лазаревац
Тип пројекта: Стамбени комплекс
Локација: Колубарски трг, општина Лазаревац
Година пројектовања: 2012. године

О ПРОЈЕКТУ

 Концепт:

Основно опредељење, које је утицало на обликовања стамбеног комплекса, произашло је из идеје за унапређењем затеченог окружења али и делимичног уклапања великих габарита у постојеће насеље. Њихова архитектура би се утопила у окружење, са идејом да га истовремено и унапреди.

Нови стамбени објекти би требало да представљају предимензионисану, асоцијативну, реинтерпретацију објеката у окружењу, који су ипак тако постављени у односу на њих да јасно исказују своју доминантну улогу у простору.

01 | Приказ у контексту
 Композиција - целине: 

Решење се састоји од три јасно раздвојене просторно-функционалне целине: фаза Iса објектом уз улицу Колубарски Трг и два идентична објекта који су засебни делови фазе II и фазе IIIуз новоформиране бочне улице.

Објекат фазе I, је с обзиром на пад терена. спратности од П+3+ПК до П+2+ПК, при чему је слеме увек на истој равни. 
Објекти фазе II су идентични, међусобно паралелни. постављени са блaгим нагибом, у односу на улицу Колубарски Трг. Спратности су П+3+Пк. 
Сва три објекта су сведене архитектуре и исте материјализације фасада, при чему је присутна идеја да се прилагоде окружењу, уз задржавање карактеристика стамбених објеката већих габарита.  
Колски приступ блоку за све три фазе је предвиђен из новопројектованих саобраћајница које повезују целину комплекса и које су прикључене на постојећу саобраћајницу према насељу на планом предвиђеним местима. 

02 | Просторни приказ
  Са новопројектованих саобраћајница је на више места предвиђено силажење у нивое  подземних гаража, које се налазе испод габарита свих објеката из све три фазе. Преостали део површина за паркирање планиран је уз објекте и тамо где је то било могуће ободно, уз ивице блока. 
У подземним етажама, поред гаража, су и оставе, које се у случају потребе лако могу пренаменити у склоништа с обзиром на могућност поставке адекватних мокрих чворова у њиховој близини. 
Пешачки приступи предвиђени су тротоарима из улице Колубарски трг, за фазу I, кроз два пролаза у објекту који воде ка унутрашњости блока.  У том нивоу су и комерцијални садржаји, који у пролазима поништавају осећај коридора, чинећи их на тај начин комфорнијим. Већи комерцијални садржају су омогучћени у приземљима објеката фазе II и III.

03 | Просторни приказ/ пресеци
Тако међусобна постављена диспозиција објеката, као и окружење претежно мањих објеката једнопородичног становања, пружају објектима, поред одговарајућег осветљења и проветрености и доминантну улогу у визурама.

 Обликовање и функционално решење:

У обликовном смислу, зоне су јасно дефинисане с обзиром да се свака састоји од по једног објекта. 

Објекат фазе I  лоциран је у јужном делу локације, уз улицу Колубарски Трг. Због доминантне позиције коју заузима, при обликовању му је посвећена највећа пажња. Изворно представаља двотракт. Један део тракта, ка унутрашњости блока, је потпун, док је онај други задржан само у оним деловима где су вертикалне комуникације. На тај начин су добијена три независна волумена. Такав карактеристичан добијени облик „чешља“ дозволио је и различито третирање форми при обликовању објекта, тако што је део објекта према блоку монолитан и једноличан а три самосталне „куле“ ка улици су веза са окружењем, остварујући тако заједнички визуелни идентитет.  

04 | Долазак до решења - облик „чешља“

Објекти фазе II, с обзиром да су већих габарита, поседују и већу концентрацију станова, чије су квадратуре економичније искоришћене у односу на станове из фазе I. Својом структуром представљају комбинацију двотракта и објеката са унутрашњим двориштем. Асиметричним третирањем бочних фасада, избегло се стандардно и монотоно обликовање оваквог типа објекта.

У становима свих објеката су, уз дуже фасаде, пројектоване терасе, а коришћењем француских балкона на бочним фасадама унапређена је могућност архитектонско-визуелне комуникације са околином.

Да би се избегао израз монотоности дугих фасадних површина, балкони и поједини прозори на објектима су постављани према спонтаном (RND) распореду.

Неопходно је нагласити да се, на нивоу стана, у свим варијантама тежило успостављању могућности кружног кретања, којом би се негирао осећај просторне клаустрофобичности, поготово тамо где су у питању минималне квадратуре за становање.

Станови су осмишљени тако и да буду склони трансфомабилности, прилагођавајући се вољи њихових станара. Велики број клизних и хармоника врата омогућују међусобно сједињавање или преграђивање простора, у зависности од расположења и потреба. Такви простори могу допринети повећању комуникативности и осећају заједништва међу укућанима, али и омогућити њихову интимност.
05 | Фасаде
06 | Фасаде
Конструкција и материјали:

Сви објекти у комплексу су рађени у скелетном систему, у основном конструктивном растеру који варира. У фази I је 5 и 4м × 5.4м, са препустима на дужој фасади од 2.4м. У фази II растери варирају од 5.4 и 5.2м × 4м са препустима на дужој фасади од 1.4м. У зони подземних гаража, остава и техничких просторија су задржани растери са горњих етажа. Сеизмичка укрућења су постигнута АБ језгрима у којима су постављени лифтови и степеништа. Кровна конструкција је од АБ (као и све међуспратне таванице) са нагибом од 30º. Материјализација крова је предвиђена од бојеног лима.

07 | Просторни приказ
У зависности од расположиве цене која је планирана за дате објекте, фасаде могу бити третиране са ДРВЕНИМ ПАНЕЛИМА И ЛИМОМ, али њихове позиције могу заменити и фасадне дисперзивне боје сличних тонова. Такође и комбинација неке од поменутих материјализација се узима у обзир у случају да се задржава  исти међусобни однос.

Унутрашњи простори - ходници, били би обрађени од полудисперзивних боја. Спољна столарија од белих PVC профила са термопрекидом, а унутрашња од дрвета.

08 | Типска фаза I
08 | Типска фаза II

Више информација на овој страници.

1 коментар: