недеља, 27. јануар 2013.

Булевар војводе Степе, централна зона | II повишена награда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Позвани београдски конкурс за архитектонско решење стамбеног насеља у Булевару војводе Степе у Београду 1969. године - II повишена награда;
Аутори: арх. Софија Вујанац-Боровница и арх. Недељко Боровница;

О ПРОЈЕКТУ
   
  Расписивач конкурса је у свом програмском захтеву ставио нагласак на стамбени садржај, као што је то, уосталом и уобичајено у оваквим случајевима. Ипак због значаја планираног јавног садржаја, који је имао капацитет рејонског центра, учесници су тежиште рада морали распоредити на урбанистичко-архитектонско обликовање целог простора и на врло детаљно архитектонско решење стамбених објеката.
01 | Изглед насеља
  Због доста чврстих урбанистичких услова и прилично неповољне геометрије простора (блокови се тракасто простиру уз обе стране булевара са врло малом ширином), сваки допринос учесника у обликовању овог простора треба схватити као интерпретацију урбанистичких услова.
  Тежиште проблема код стамбеног садржаја биле су врло високе стамбене куле са по 8 станова на етажи. Остали стамбени садржаји били су у нижим стамбеним објектима који су делимично представљали попуњавање слободних простора у већ изграђеним деловима блокова.
  Аутори су настојали да цело насеље реше у комбинацији два конструктивна распона чистих мера 3.00 m и 5.40 m.
02 | Основа куле
   Стамбене куле су решене са два степеништа, тако да свако степениште опслужује по два двособна и два трособна стана на етажи, што је одговарало траженој структури станова. 
03 | Основа стана
  Код решења станова дат је нагласак на дневном боравку који чине: дневна соба, кухиња, ручавање и лођа испред целе дневне собе. Кухиња се бочно ослања на лођу која је на тај начин постала тежиште стана у, за београдске климатске услове, доста дугом периоду године.
   Оваква поставка лође и кухиње довела је до тога да ручавање постане продужени део дневне собе, који је, у случају потребе, могуће потпуно одвојити. То је такође значило да пут до кухиње из улазног дела стана иде кроз ручавање. Свесни овог недостатка, аутори су сматрали да је боље допустити тај пут - иначе врло ретке фреквенције у току дана - да би лођа била боље коришћена скоро 6 месеци у току године.
Извор: 8.2 Булевар војводе Степе, централна зона - II повишена награда (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 65.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

недеља, 20. јануар 2013.

Архитектура за почетнике | 2013

  У овом чланку биће представљен плакат под називом АРХИТЕКТУРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ - како се руше нелегални објекти у Србији, а апропо недавних догађаја око споменика у Прешеву који је данас уклоњен.
   Свакако би било добро и да се други нелегелани објекти широм Србије уклоне...

01 | Плакат АРХИТЕКТУРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ - како се руше нелегални објекти у Србији

петак, 18. јануар 2013.

Изложба радова студената архитектуре | Љубљана 2013

  Почетком ове недеље организована је изложба студентских радова из предмета Архитектурно обликовање 1 (еквивалентно елементима пројектовања на београдској школи) или скраћено АО 1.
  Изложба се одржава у холу новог дела зграде Архитектонског факултета у Љубљани. У даљем наставку чланка биће приказани кратки видео записи ове изложбе словеначких студената прве године архитектуре.

Снимак 1 | Аутор: Горан Анђелковић:
 
Снимак 2 | Аутор: Горан Анђелковић:

Снимак 3 | Аутор: Горан Анђелковић:

  После пар снимака, биће и приказ фотографија које сам направио приликом поставке изложбе и пар дана касније, након поставке исте.

01 | Пoставка изложбе | фото: Горан Анђелковић
02 | Изложба | фото: Горан Анђелковић
03 | Изложба | фото: Горан Анђелковић
04 | Изложба | фото: Горан Анђелковић
05 | Изложба | фото: Горан Анђелковић

понедељак, 14. јануар 2013.

Конкурс за стамбени комплекс у насељу „Расадник” | Лазаревац | 2012-13


ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Невенка Вулићевић, дипл. инж. арх., Ђорђе Николић, М. арх. и Бојан Стевић, Б. Арх.
Расписивач конкурса: ПД Рударски басен Колубара”, д.о.о., Лазаревац
Тип пројекта: Стамбени комплекс
Локација: Колубарски трг, општина Лазаревац
Година пројектовања: 2012. године

О ПРОЈЕКТУ

 Концепт:

Основно опредељење, које је утицало на обликовања стамбеног комплекса, произашло је из идеје за унапређењем затеченог окружења али и делимичног уклапања великих габарита у постојеће насеље. Њихова архитектура би се утопила у окружење, са идејом да га истовремено и унапреди.

Нови стамбени објекти би требало да представљају предимензионисану, асоцијативну, реинтерпретацију објеката у окружењу, који су ипак тако постављени у односу на њих да јасно исказују своју доминантну улогу у простору.

01 | Приказ у контексту
 Композиција - целине: 

Решење се састоји од три јасно раздвојене просторно-функционалне целине: фаза Iса објектом уз улицу Колубарски Трг и два идентична објекта који су засебни делови фазе II и фазе IIIуз новоформиране бочне улице.

Објекат фазе I, је с обзиром на пад терена. спратности од П+3+ПК до П+2+ПК, при чему је слеме увек на истој равни. 
Објекти фазе II су идентични, међусобно паралелни. постављени са блaгим нагибом, у односу на улицу Колубарски Трг. Спратности су П+3+Пк. 
Сва три објекта су сведене архитектуре и исте материјализације фасада, при чему је присутна идеја да се прилагоде окружењу, уз задржавање карактеристика стамбених објеката већих габарита.  
Колски приступ блоку за све три фазе је предвиђен из новопројектованих саобраћајница које повезују целину комплекса и које су прикључене на постојећу саобраћајницу према насељу на планом предвиђеним местима. 

02 | Просторни приказ
  Са новопројектованих саобраћајница је на више места предвиђено силажење у нивое  подземних гаража, које се налазе испод габарита свих објеката из све три фазе. Преостали део површина за паркирање планиран је уз објекте и тамо где је то било могуће ободно, уз ивице блока. 
У подземним етажама, поред гаража, су и оставе, које се у случају потребе лако могу пренаменити у склоништа с обзиром на могућност поставке адекватних мокрих чворова у њиховој близини. 
Пешачки приступи предвиђени су тротоарима из улице Колубарски трг, за фазу I, кроз два пролаза у објекту који воде ка унутрашњости блока.  У том нивоу су и комерцијални садржаји, који у пролазима поништавају осећај коридора, чинећи их на тај начин комфорнијим. Већи комерцијални садржају су омогучћени у приземљима објеката фазе II и III.

03 | Просторни приказ/ пресеци
Тако међусобна постављена диспозиција објеката, као и окружење претежно мањих објеката једнопородичног становања, пружају објектима, поред одговарајућег осветљења и проветрености и доминантну улогу у визурама.

 Обликовање и функционално решење:

У обликовном смислу, зоне су јасно дефинисане с обзиром да се свака састоји од по једног објекта. 

Објекат фазе I  лоциран је у јужном делу локације, уз улицу Колубарски Трг. Због доминантне позиције коју заузима, при обликовању му је посвећена највећа пажња. Изворно представаља двотракт. Један део тракта, ка унутрашњости блока, је потпун, док је онај други задржан само у оним деловима где су вертикалне комуникације. На тај начин су добијена три независна волумена. Такав карактеристичан добијени облик „чешља“ дозволио је и различито третирање форми при обликовању објекта, тако што је део објекта према блоку монолитан и једноличан а три самосталне „куле“ ка улици су веза са окружењем, остварујући тако заједнички визуелни идентитет.  

04 | Долазак до решења - облик „чешља“

Објекти фазе II, с обзиром да су већих габарита, поседују и већу концентрацију станова, чије су квадратуре економичније искоришћене у односу на станове из фазе I. Својом структуром представљају комбинацију двотракта и објеката са унутрашњим двориштем. Асиметричним третирањем бочних фасада, избегло се стандардно и монотоно обликовање оваквог типа објекта.

У становима свих објеката су, уз дуже фасаде, пројектоване терасе, а коришћењем француских балкона на бочним фасадама унапређена је могућност архитектонско-визуелне комуникације са околином.

Да би се избегао израз монотоности дугих фасадних површина, балкони и поједини прозори на објектима су постављани према спонтаном (RND) распореду.

Неопходно је нагласити да се, на нивоу стана, у свим варијантама тежило успостављању могућности кружног кретања, којом би се негирао осећај просторне клаустрофобичности, поготово тамо где су у питању минималне квадратуре за становање.

Станови су осмишљени тако и да буду склони трансфомабилности, прилагођавајући се вољи њихових станара. Велики број клизних и хармоника врата омогућују међусобно сједињавање или преграђивање простора, у зависности од расположења и потреба. Такви простори могу допринети повећању комуникативности и осећају заједништва међу укућанима, али и омогућити њихову интимност.
05 | Фасаде
06 | Фасаде
Конструкција и материјали:

Сви објекти у комплексу су рађени у скелетном систему, у основном конструктивном растеру који варира. У фази I је 5 и 4м × 5.4м, са препустима на дужој фасади од 2.4м. У фази II растери варирају од 5.4 и 5.2м × 4м са препустима на дужој фасади од 1.4м. У зони подземних гаража, остава и техничких просторија су задржани растери са горњих етажа. Сеизмичка укрућења су постигнута АБ језгрима у којима су постављени лифтови и степеништа. Кровна конструкција је од АБ (као и све међуспратне таванице) са нагибом од 30º. Материјализација крова је предвиђена од бојеног лима.

07 | Просторни приказ
У зависности од расположиве цене која је планирана за дате објекте, фасаде могу бити третиране са ДРВЕНИМ ПАНЕЛИМА И ЛИМОМ, али њихове позиције могу заменити и фасадне дисперзивне боје сличних тонова. Такође и комбинација неке од поменутих материјализација се узима у обзир у случају да се задржава  исти међусобни однос.

Унутрашњи простори - ходници, били би обрађени од полудисперзивних боја. Спољна столарија од белих PVC профила са термопрекидом, а унутрашња од дрвета.

08 | Типска фаза I
08 | Типска фаза II

Више информација на овој страници.

уторак, 8. јануар 2013.

Булевар револуције (Булевар краља Александра) | Друга награда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Општи београдски конкурс за архитектонско-урбанистичко решење стамбеног комплекса у Булевару краља Александра (некада Булевар револуције) 1966. -  друга награда;
Аутори: арх. Милан Лојаница,  арх. Предраг Цагић, арх. Боривоје Јовановић и арх. Божидар Хајдин;

О ПРОЈЕКТУ
   
01 | Макета
   Условима конкурса тражено је да се у Булевару револуције (данас Булевар краља Александра) у Београду на дужини од око 500 метара са његове обе стране сместе веома разноврсни садржаји од стамбеног, административно-пословног до трговинског и угоститељског.

  С леве стране Булевара стамбени капацитети су решени у крупним блоковима ортогоналне међусобне позиције. На супротној страни пројектовани су вертикално усмерени габарити и то у две размакнуте групе које заузимају ивичну позицију локације.
02 | Макета
  


  У средишту блока према стамбеној падини парковској уређеној, пројектовани су трговински и пословни садржаји изнад самог Булевара, чиме је остварена и непосредна пешачка веза леве и десне стране улице.
03 | Основа стана

  Станови су пројектовани на принципу јасне поделе зона дан-ноћ. Дневни боравак има средишну позицију наспрам улаза у стан и проширује се на простор за ручавање и истурену терасу. Санитарни чворови се везују у парове између два суседна стана.
Извор: 1.2 Булевар револуције - II награда (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 47.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

субота, 5. јануар 2013.

Видео клипови који су обележили 2012. годину | 2013

   У овом чланку представићу вам дванаест видео записа и филмова који су обележили протеклу 2012. годину. 

1. Филм „Нови мост за Нову годину” - видео приказује првојануарско догађање на новом, отвореном мосту преко Аде Циганлије у Београду.

2. Филм „Тајна Новог Београда | Зоран Љ. Николић и Мирко Радоњић” - серијал истраживачког рада новинарског тандема Зорана Љ. Николића и Мирка Радоњића, који је резултирало истоименом књигом, на тему Новог Београда. Серијал има пет епизода.


3. Филм „О Београдским тајнама | Зоран Љ. Николић” - инсерт из емисије са телевизије Коперникус, где се међу тајнама Београда, помиње између осталог и моја маленкост.


4. Филм „34. Салон архитектуре” - приказ 34. Салона архитектуре у Београду, где је и моја маленкост учествовао са конкурсним пројектом Мрештење змија (са: др Михаилом Чанком, Ђорђем Николићем и Бојаном Стевићем).


5. Приказ изложбе „Недовршене модернизације” - приказ истоимене изложбе у Београду, у просторијама Музеја историје Југославије, о архитектури некадашње социјалистичке Југославије.
 

6. Снимак „Свечана додела Награде животно дело - предавање архитекте Михаила Чанка” - предавање архитекте Михаила Чанка приликом свечане доделе Награде за животно дело у Београду. Снимак је на јутјубу (youtube) из шест делова.


7. Предавање „Стамбена архитектура на простору бивше Југославије” - моје предавање на трибни о становању у Београду. Предавање је на јутјубу из два дела.


8. Приказ изложбе „Недовршене модернизације” у Љубљну - приказ истоимене изложбе, која је била у Београду, а сада пристигла у Словенију, у Љубљану.


уторак, 1. јануар 2013.

Срећна Нова 2013. година! | Београд

  Ушли смо у 2013. годину, те желим свима честитати и пожелети све најбоље у Новој години!

   У наставку чланка, окачићу снимак са преласка из 2012. у 2013. годину, снимљен на Новом Београду.

Снимак преласка из 2012. у 2013. годину: